#اطلاعیه

شهروندان برای ثبت نام و دریافت واکسن کرونا وارد هیچ سایتی نشوند


عده ای سودجو با تولید یک پیام جعلی از مردم می خواهند وارد لینک سایتی به نام‌ "سیب" شوند، تا بتوانند با ثبت نام خود در مرکز بهداشت واکسن کرونا بگیرند در حالیکه شهروندان برای دریافت واکسن و ثبت پرونده سلامت نباید وارد هیچ سایت و لینکی شوند.

شهروندان برای ثبت نام و دریافت واکسن کرونا وارد هیچ سایتی نشوند

عده ای سودجو با تولید یک پیام جعلی از مردم می خواهند وارد لینک سایتی به نام‌ "سیب" شوند، تا بتوانند با ثبت نام خود در مرکز بهداشت واکسن کرونا بگیرند.

 شهروندان برای دریافت واکسن و ثبت پرونده سلامت نباید وارد هیچ سایت و لینکی شوند.

 سامانه "سیب" به هیچ عنوان در دسترس مردم نیست بلکه فقط مراقبان سلامت و پزشکان می توانند وارد آن شوند.

هیچ تشکیل پرونده ای برای دریافت واکسن کرونا در شرایط فعلی نیاز به ثبت نام اینترنتی ندارد و هیچ لینکی برای ثبت نام و پرداخت هزینه صحت ندارد.آدرس کوتاه :