شناسه : 149203917

تشكيل ششمين كميته متناظر استاني آزمايشگاه های معتمد با هدف تمديد و ارتقاء گواهينامه


ششمين كميته متناظر استاني آزمايشگاه های معتمد با هدف تمديد و ارتقاء گواهينامه با حضور اعضاء برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسی و به استناد دستورالعمل ابلاغی در خصوص تفويض اختيار شيوه نامه های داخلی سياست گذاری و راهبردی آزمايشگاه های معتمد و شيوه نامه عمومی صدور، تمديد و ارتقاء گواهينامه آزمايشگاه های معتمد مصوبه  معاونت محيط زيست انسانی سازمان متبوع در سال 1397، ششمين كميته متناظر آزمايشگاه های معتمد با حضور اعضا تشكيل جلسه داد. كميته متناظر استانی آزمايشگاه های معتمد با هدف صدور، تمديد و ارتقاء گواهينامه آزمايشگاه های متقاضی دريافت گواهينامه معتمد محيط زيست حسب نياز تشكيل مي گردد. در جلسه مذكور موضوع تمديد و ارتقاء، سه آزمايشگاه با توجه به مدارک و نتايج تست مقايسه ای مورد بررسی  و تأیید قرار گرفت. آزمايشگاه های معتمد مذكور در بخش های شيمی، بيولوژی، هوا منابع ثابت، هوا و صدای محيطی، فلزات سنگين و خاک موفق به اخذ تأیيديه شدند .  

ششمين كميته متناظر استاني آزمايشگاه های معتمد با هدف تمديد و ارتقاء گواهينامه با حضور اعضاء برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسی و به استناد دستورالعمل ابلاغی در خصوص تفويض اختيار شيوه نامه های داخلی سياست گذاری و راهبردی آزمايشگاه های معتمد و شيوه نامه عمومی صدور، تمديد و ارتقاء گواهينامه آزمايشگاه های معتمد مصوبه  معاونت محيط زيست انسانی سازمان متبوع در سال 1397، ششمين كميته متناظر آزمايشگاه های معتمد با حضور اعضا تشكيل جلسه داد.

كميته متناظر استانی آزمايشگاه های معتمد با هدف صدور، تمديد و ارتقاء گواهينامه آزمايشگاه های متقاضی دريافت گواهينامه معتمد محيط زيست حسب نياز تشكيل مي گردد.

در جلسه مذكور موضوع تمديد و ارتقاء، سه آزمايشگاه با توجه به مدارک و نتايج تست مقايسه ای مورد بررسی  و تأیید قرار گرفت. آزمايشگاه های معتمد مذكور در بخش های شيمی، بيولوژی، هوا منابع ثابت، هوا و صدای محيطی، فلزات سنگين و خاک موفق به اخذ تأیيديه شدند.

 


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.