شناسه : 153631525

بازدید مدیرکل برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان از مرکز حمایت از کسب و کارهای فرهنگی و اجتماعی یزد


مدیرکل برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان از مرکز حمایت از کسب و کارهای نوپای فرهنگی و اجتماعی استان یزد بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد ، اعظم کریمی مدیرکل برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان در جریان سفر خود به یزد در همراهی با احمد طالبی معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد از مرکز حمایت از کسب و کارهای نوپای فرهنگی و اجتماعی این استان بازدید کرد.

این مرکز با همت اداره کل ورزش و جوانان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد با راه‌اندازی فضای کار اشتراکی، مکان مناسب و درخور اصحاب فرهنگ و هنر و امور اجتماعی ایجاد کرده تا به حمایت بخش اقتصاد و تولید بپردازد.

از اهداف این مرکز می توان به اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﮐﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺸﮑﯿﻞ زﻧﺠﯿﺮه اﺻﺤﺎب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻫﻨﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن، آﻣﻮزش روش ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر، آﻣﻮزش ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺮورش اﯾﺪه ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻫﻨﺮی و اﺟﺘﻤﺎعی، ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی، ارﺗﺒﺎط اﻓﺮاد و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻫﻨﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺳﭙﺎﻧﺴﺮﻫﺎ و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﻮزه و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﺣﻮزه ﻣﺪنظر اشاره کرد.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.